VERKSAMHETSOMRÅDEN

Hotande eller omedelbara insolvens- eller likviditetssituationer
Vi ser insolvens som en potentiell investering och en möjlighet till förändring samt tillväxt. Att identifiera och hantera svårigheter är en bättre väg framåt än att ignorera dem eller att förlora fokus på verksamheten. Det ger dessutom möjligheter till utveckling och framåtskridande.

Lofalk biträder bolag, ägare, borgenärer och investerare i att utarbeta och implementera strategier för att hantera uppkommande eller omedelbara insolvens- eller likviditetsproblem. Detta kan ske genom formell eller informell rekonstruktion av bolag eller genom ny finansiering.

Företagsrekonstruktion
Svensk lag erbjuder väl fungerande processer inkluderande skydd mot exekutiva åtgärder och möjlighet till tvångsackord innebärande att en majoritet av borgenärerna kan överenskomma om en skuldnedskrivning som även är bindande för minoriteten. Företagsrekonstruktion är ett användbart instrument för företag med en hållbar affärsidé som av olika anledningar blivit överskuldsatta eller som på grund av omvärldsförändringar är behov av en anpassning till de nya förutsättningarna. En framgångsrik företagsrekonstruktion involverar ofta nytt kapital och ibland helt eller delvis nya ägare.

Lofalk biträder såväl borgenärer som företag vid företagsrekonstruktion och kan agera rekonstruktör eller extern granskare för borgenärer. Att erbjuda finansiering till företag i rekonstruktion är en intressant investeringsmöjlighet som dock kräver viss försiktighet och Lofalk kan biträda i syfte att minimera juridiska risker.

Frivilliga ackord
Lofalk biträder vid frivilliga ackordsprocesser varigenom en eller flera borgenärer överenskommer med gäldenärsföretaget om någon form av ackord på avtalsbasis. Detta ger mer flexibilitet än en formell företagsrekonstruktion och kan göras mer diskret men bör av praktiska skäl begränsas till att omfatta endast större borgenärer.

Konkurs
Lofalk agerar förvaltare i konkurser avseende alla förekommande former av juridiska och även fysiska personer. I Sverige utses konkursförvaltare av domstolen men den borgenär eller gäldenär som inger ansökan kan begära en viss förvaltare och ofta tillgodoser domstolen sådana önskemål.

Lofalk biträder bolag och bolagsföreträdare i potentiella eller akuta insolvenssituationer i syfte att hantera risker och ansvar.

Vi assisterar också borgenärer med att upprätta konkursansökan och i förekommande fall vidtaga säkerhetsåtgärder avseende gäldenärsföretagets tillgångar.

Likvidation
Likvidation innebär upplösning av en juridisk person varefter överskottet skiftas ut till ägarna. En likvidation kan vara frivillig eller tvingande på Bolagsverkets initiativ på grund av grava brister i ett bolags organisation eller redovisning. Lofalk kan agera likvidator eller på annat sätt assistera i frågor kring likvidationer av alla förekommande former av juridiska personer.

Lofalk biträder i skiljeförfaranden i insolvensrelaterade ärenden i såväl domstolar som skiljenämnder.

Finansiering av företag i finansiella svårigheter kräver extra försiktighet för att tillse att fordringar och säkerhetsrätter står sig mot gäldenärer och konkurrerande borgenärer i händelse av insolvens. Relevant lagstiftning är till stor del indispositiv i svensk rätt och ingående kunskap och erfarenhet krävs för att hantera juridiska risker vid finansiering av företag i distress.

Att säkerställa att rättigheter såsom äganderätt eller säkerhetsrätter vinner sakrättsligt skydd och därigenom står sig mot konkurrerande anspråk är av största vikt vid kreditgivning, investering eller andra affärsrelationer med företag som hotar att hamna i en insolvenssituation. Lofalk biträder regelmässigt leverantörer andra borgenärer, finansiärer och andra intressenter i denna typ av riskhantering.

Lofalk kan biträda i anslutande affärsjuridiska sammanhang.